Publikatsioonid

Hint, Helen; Jürine, Anni; Tragel, Ilona (2020). Suhtluspädevus. Pedaste, Margus (Toim.). Üldpädevused gümnaasiumis (133−158). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Tomson, Kairit Tragel, Ilona (2020). Means of expressing causality in Estonian: evidence from a video description task. Causal constructions in the world languages (synchrony, diachrony, typology): Causal constructions in the world languages (synchrony, diachrony, typology). Peterburi (online). 28.-30.01.2021. Ed. Zaika, N. M. Peterburi: Russian Academy of Sciences. Institute for Linguistic Studies. ИЛИ РАН, 75−76. DOI: 10.30842/9785604483817.

Tragel, Ilona (2020). Koroonaluud kaupmehe ukse taga. Horisont, 54 (6), 74−75.

Habicht, Külli; Tragel, Ilona (2020). Kasutajasõbraliku eesti keele poole. Horisont, 6, 81−82.

Tragel, Ilona Taremaa, Piia (2020). Keel on aken ajju. Horisont, 54 (6), 52−54.

Ilona Tragel, Liina Lindström, Ulvar Käärt, Geda Paulsen (Toim.) (2020). Horisont Keeleteaduse erinumber. Horisont.

Habicht, Külli, Nele Karolin Lindlo, Ilona Tragel, Maigi Vija (2020). “Eksamieksperdi” kogemusele tagasi vaadates. Oma Keel, 2, 68−71.

Tragel, Ilona; Taremaa, Piia (2019). Eesti keele verbide semantilisest liigitamisest. Keel ja Kirjandus, 3, 207−222.

Tragel, Ilona; Zhang, Tian ( 张甜) (2019). Tulemas on eesti keele õpik hiinlastele. Oma Keel, 1, 84−86.

Tragel, Ilona; Jürine, Anni (2019). Plagiaadist. Ilma vitsata. Oma Keel, 1, 76−83.
Tragel, Ilona; Habicht, Külli (2017). Saama-verb grammatilistes konstruktsioonides. Keel ja Kirjandus, 1, 22−40.

Veismann, Ann; Jürine, Anni; Pajusalu, Karl; Pajusalu, Renate; Tragel, Ilona (2017). Eesti taeva tähendused. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8 (1), 323−347. 10.12697/jeful.2017.8.1.17.

Montero-Melis, Guillermo; Eisenbeiss, Sonja; Narasimhan, Bhuvana; Ibarretxe-Antuñano, Iraide; Kita, Sotaro; Kopecka, Anetta; Lüpke, Friederike; Nikitina, Tatiana; Tragel, Ilona; Jaeger, T. Florian; Bohnemeyer, Juergen (2017). Talmy’s framing typology underpredicts nonverbal motion categorization: Insights from a large language sample and simulations. Cognitive Semantics, 3, 36−61.10.1163/23526416-00301002.

Tragel, Ilona (2017). Serial verb constructions in Estonian. In: Brian Nolan and Elke Diedrichsen (Ed.). Argument Realisation in Complex Predicates and Complex Events: Verb-verb constructions at the syntax-semantic interface (169−189). John Benjamins Publishing Company.10.1075/slcs.180.06tra.

Jürine, Anni; Leijen, Djuddah A. J.; Tragel, Ilona (2017). Tagasiside kirjutamisprotsessis. Oma Keel, 34 (1), 17-24.

Jürine, Anni; Pajusalu, Karl; Pajusalu, Renate; Tragel, Ilona; Veismann, Ann (2016). Estonian jumal ‘god’. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 9−32.10.7592/FEJF2016.64.jumal.

Tragel, Ilona, 张甜 (2016). Hiina keele piltsõnastik. Ilona Tragel, 张甜 (Toim.).  Hiina, Peking: The Commercial Press.
Tragel, Ilona, 张甜 (2016). Väike hiina – eesti piltsõnastik. Ilona Tragel, 张甜 (Toim.). . Hiina, Peking: The Commercial Press.

Habicht, Külli; Piiroja, Piret; Tragel, Ilona (2015). Eesti võtma-tuleviku lugu. Mati Erelt (Toim.). Emakeele Seltsi aastaraamat (19−50). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.10.3176/esa60.02.

Tragel, Ilona; Habicht, Külli; Piiroja, Piret (2015). Rise and fall of the TAKE-future in written Estonian. In: Brian Nolan, Gudrun Rawoens and Elke Diedrichsen (Ed.). Causation, Permission, and Transfer: argument realisation in GET, TAKE, PUT, GIVE and LET verbs (353−383). Amsterdam: John Benjamins. (Studies in Language Companion Series; 167).

Leijen, Djuddah; Jürine, Anni; Tragel, Ilona (2015). University Teachers and Students’ Perspectives on Academic Writing: a Case From a University in Estonia. EDULEARN15 Proceedings, 7768−7776.

Tragel, Ilona (2015). Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Pekingi välisõpingute ülikoolis. Oma Keel, 30, 73−78.

Habicht, Külli; Tragel, Ilona (2014). Verbiga saama väljendatud leksikaalsed kategooriad ja konstruktsioonid. Keel ja Kirjandus, 11, 826−844.

Jürine, A; Leijen, D.A.J.; Tragel, I. (2014). Akadeemiliste tekstide kirjutamine: realia et naturalia.

Jürine, A; Leijen, D.A.J.; Tragel, I (2014). Akadeemiliste tekstide kirjutamine: medicina.

Jürine, A.; Leijen, D.A.J.; Tragel, I. (2014). Akadeemiliste tekstide kirjutamine: socialia.

Jürine, A; Leijen, D.A.J; Tragel, I (2014). Akadeemiliste tekstide kirjutamine: humaniora.

Tragel, Ilona; Veismann, Ann; Piiroja, Piret (2013). Saateks erinumbrile “Teoreetilisest keeleteadusest Eestis III”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7−15.

Tragel, Ilona; Veismann, Ann; Piiroja, Piret (toimetajad) (2013). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Erinumber “Teoreetilisest keeleteadusest Eestis III”. Tartu Ülikool.

Tragel, Ilona (2012). ZUM 70. GEBURTSTAG VON HALDUR ÕIM. Linguistica Uralica, 48 (4), 310−312.

Tragel, Ilona; Habicht, Külli (2012). Grammaticalization of Estonian saama ‘to get’. Linguistics, 50 (6), 1371−1412.10.1515/ling-2012-0043.

Lindström, L.; Tragel, I. (2010). The possessive perfect construction in Estonian . Folia Linguistica, 2, 371 – 400.

Tragel, Ilona (Toim.) (2010). Keele rajad. Pühendusteos professor Helle Metslangi 60. sünnipäevaks (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 2-2010). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2, 1

Habicht, Külli; Penjam, Pille; Tragel, Ilona (2010). Kas ‘tahtma’ tahab abiverbiks? Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2, 115 – 146.

Tragel, I., Veismann, A. (2008). Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? Keel ja Kirjandus, 7, 515 – 530.

Metslang, H.; Tragel, I.; Õim, K. (2008). Muutuva keele päev. Keel ja Kirjandus, 1-2, 135 – 137.

Metslang, Helle; Tragel, Ilona (2007). Teine muutuva keele ettekandepäev. Keel ja Kirjandus, 249 – 250.

Tragel, Ilona (2007). Modaalverbide saama/saada ja võima/voida vastandkasutus eesti ja soome keeles. M. Csepregi; V. Masonen (Toim.). Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában (331 – 338). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék, Budapest, 2004. április 4-7: Eötvös Loránd University

Pajusalu, R.; Tragel, I. (2007). Word and construction as units of categorization: the case of change predicates in Estonian . Schalley, Andrea C. and Khlentzos, Drew (Toim.). Mental States: Evolution, Function, Nature (289 – 310).John Benjamins

Lindström, L.; Tragel, I. (2007). Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal. Keel ja Kirjandus, 7, 532 – 553.

Õim, H.; Tragel, I. (2007). Teoreetilise keeleteaduse arengust mujal ja meil XXI sajandi alguses. Keel ja Kirjandus, 2, 98 – 115.

Habicht, K.; Keevallik, L.; Tragel, I. (2006). Keele muutumine kasutuskontekstis. Keel ja Kirjandus, 8, 609 – 625.

Õim, H.; Pajusalu, R.; Tragel, I. (2006). A short history of general linguistics in Estonia, slightly biased towards fred Karlsson. 87-96. Suominen, M.; Arppe, A.; Airola, A.; Heinämäki, O.; Miestamo, M.; Määttä, U.; Nie, J. (Toim.). A Man of Measure: Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday (87 – 96).Turku: The Linguistic Association of Finland

Metslang, H.; Tragel, I. (2006). Muutuva keele päev . Keel ja Kirjandus, 2, 172 – 174.

Lindström, L.; Tragel, I. (2006). Mul on saba. Adessiivsest omajakonstruktsioonist. In: Finest Linguistics. Proceedings of the Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics: May 6-7, 2004; Tallinn. (Toim.) K. Kerge, M.-M. Sepper. TLÜ, 2006, 386 – 399.

Pajusalu, R.; Tragel, I.; Veismann, A.; Vija, M. (2004). Tuumsõnade semantikat ja pragmaatikat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Tragel, I.; Kährik, K.; Õim, H. (2004). Kaheksas kognitiivse keeleteaduse maailmakonverents. Keel ja Kirjandus, 1, 71 – 74.

Tragel, I. (2004). Tuumverbi ja da-infinitiivi ühendid. In: Lauseliikmeist eesti keeles. Tartu ülikooli eesti keele õppetooli preprindid: Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetool, 2004, 75 – 85.

Tragel, I. (2003). Eesti keele tuumverbid. (Doktoritöö, Tartu Ülikool) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Tragel, I. (2003). Eesti keele seriaalkonstruktsioonist. Keel ja Kirjandus, 12, 919 – 934.

Tragel, I.; Pajusalu, R.; Veismann, A. (2002). Eesti keele põhisõnavara operaatoritest: katseid verbide ja kaassõnadega. Tähendusepüüdja. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks (312 – 328). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Tragel, I. (2002). Kognitiivsest lingvistikast. Mida kognitiivne tähendab ja mis tal keelega pistmist on? Oma Keel, 1, 5 – 11.

Tragel, I. (2002). Kognitiivne lingvistika mujal ja meil. Pajusalu, R., Tragel, I. Hennoste, T. ja Õim, H. (Toim.). Teoreetiline keeleteadus Eestis (272 – 286). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Tragel, I. (2001). Eesti saama ja võima ning soome saada ja voida. Tähendused ja vastavused kognitiivse grammatika vaatenurgast. Keel ja Kirjandus, 2, 99 – 110.

Tragel, I. (2001). On Estonian core verbs. Tragel, I. (Toim.). Papers in Estonian Cognitive Linguistics (145 – 169). Tartu: Tartu University Press

Tragel, I.; Lindström, L. (2000). Uurida suulist kõnet? Suulise kõne uurimine uuemate keeleteooriate valguses. Noored teaduses (45 – 51). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus

Tragel, I.; Õim, H.; Veismann, A. (2000). Kognitiivse keeleteaduse konverentsist ja teoreetilise keeleteaduse arengust selle taustal. Keel ja Kirjandus, 4, 260 – 268.

Tragel, I. (2000). Usage of the Verb andma ‘to give’ in the Domain of Verbal Communication. Mati Erelt (Toim.). Estonian: typological studies. IV (146 – 172). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Tragel, I. 1997. Bakalaureusetöö

Tragel, I.; Mikkilä, M. (1994). Suomen ja viron SAADA- ja VOIDA-verbien vertailua kognitiivisesta näkökulmasta. Sulkala, H.; Laanekask, H. (Toim.). Lähivertailuja 8. Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hailuodossa 7.-9.5. 1994 (114 – 123). Oulu: Oulun Ylipisto