Konverentside ettekanded

07.-09.05.1994 osalemine ja esinemine soome-eeti kontrastiivseminaride sarjas Lähivertailuja (8, Oulu), ettekanne koos Margit Mikkiläga Suomen ja viron SAADA- ja VOIDA-verbien vertailua kognitiivisesta näkökulmasta
12.-18.06.2000 NorFA Nordic-Baltic Course on Morphology, Tartu (Raimo Anttila, Bernd Heine, Urpo Nikanne, Andrew Spencer; posterettekanne Particles from verbs in Spoken Estonian
18.-19.06.2003 Soome kognitiivse keeleteaduse ühingu (FiCLA) korraldatud sümpoosion Subjectivity in language (Turku); ettekanne koos Kaja Kährikuga Motion Verbs in Estonian Infinitival and Serial Constructions (http://www.cis.hut.fi/tho/ficla/subjectivity_program.html#Tragel)

20.07-25.07.2003 osalemine ja ettekanne 8. rahvusvahelisel kognitiivse keeleteaduse konverentsil (ICLC 8), ettekanne koos Kaja Kährikuga The functions of Estonian core verbs in VV constructions

14.-15.11.2003 esinemine ja osalemine sümpoosionil Syntactic functions – focus on the periphery (Helsinki) ettekanne On the syntactic function(s) of Estonian Serial Construction

09.01.2004. osalemine ja esinemine 20. Skandinaavia lingvistika konverentsi workshopil On the Necessity of Experimental Methods in Semantics, ettekanne koos Kaja Kährikuga Experimental methods in analysing construction meaning

30.01.2004 osalemine ja esinemine Tartu ülikooli ja Eesti Keele Instituudi sõnavarapäeval (Tartu), ettekanne läks

27.02.2004 osalemine ja esinemine Tartu ülikooli eesti keele õppetooli süntaksipäeval (Tartu), ettekanne Tuumverbi ja da-infinitiivi ühendid

25.03.2004 Rakenduslingvistika konverentsil (Tallinn), ettekanne Modaalverbide klassifitseerimisest

04.-07.04.2004. osalemine ja esinemine konverentsil Kielioppi ja konteksti: uusia näkokulmia uralilaisten kielten tutkimukseen (Budapest), ettekanne Modaalverbide saama/saada ja võima/voida vastandkasutus eesti ja soome keeles

06.05.2004. osalemine ja esinemine 31. (Soome) keeleteaduse päevade konstruktsioonitähenduse workshopil (Tallinn), ettekanne koos Liina Lindströmiga ”Siin sa mul oled! Adessiivsest omajakonstruktsioonist”

10.-12.09.2004. osalemine ja esinemine International Language and Cognition Conference (Coffs Harbour, NSW, Austraalia), ettekanne koos Renate Pajusaluga From core vocabulary to categorization: the case of Estonian verb jääma ‘remain, stay’
10.05.2005 osalemine ja esinemine süntaksipäeval Tartu Ülikoolis, ettekanne koos Liina Lindströmiga Personaalpronoomenist adessiivargumendi funktsioonid impersonaalses konstruktsioonis

2005 esinemine ja osalemine sõnavaragrantide päeval (Tartu). ettekanne koos Renate Pajusaluga Eesti keele muutuskonstrutksioonid

19.05-21.05.2005 esinemine ja osalemine konverentsil From Gram to Mind: Grammar as Cognition (Bordeaux, Prantsusmaa), ettekanne koos Ann Veismanniga Motion and direction is Estonian phrasal verbs

27.-28.06.2005 eesti keele õpetajate seminar “Muutuv eesti keel” (Elva) osalemine, ettekanne (Tuumverbidest) ja töötoa (Kuidas ja miks muutub eesti keele grammatika?) koordineerimine

17.-22.07.2005. osalemine ja esinemine 9. rahvusvahelisel kognitiivse keeleteaduse konverentsil (ICLC 9, Seoul, Korea), ettekanne teemasessioonil Language, Cognition and Space. The State of the Art and New Directions.koos Ann Veismanniga To tackle “head on”: The case of peale in Estonian

23.-25.10.2005 osalemine ja esinemine Suurbritannia kognitiivse keeleteaduse ühingu 1. konverentsil New Directions in Cognitive Linguistics (University of Sussex, Brighton, UK), ettekanne koos Ann Veismanniga Motion and direction in Estonian phrasal verbs
04.11.2005 I Muutuva keele päev (Tallinn), korraldamine, osalemine ja ettekanne Keele muutumise inter- ja intrasubjektiivseid põhjusi

03.11.2006 II Muutuva keele päev (Tartu), korraldamine, osalemine ja ettekanne koos Liina Lindströmiga Adessiivargumendi rollid umbisikulises lauses

01.-04.12.2005 konverentsil Teoreetiline keeleteadus Eestis II teemasessiooni Keele muutumise põhjusi ja mehhanisme korraldamine koos Liina Lindströmiga, ettekanne Keele muutumise inter- ja intrasubjektiivseid põhjusi

11.-14.12.2006 osalemine, korraldamine ja esinemine Soome-eesti kognitiivse keeleteaduse konverentsil (Taagepera), ettekanded koos Ann Veismanniga Liikumine ja suund eesti fraasiverbides ja koos Liina Lindströmiga Adessiivarrumendi rollid umbisikulises lauses
19.01.2007 osalemine ja esinemine Haldur Õimu 65. sünnipäeva ettekandekoosolekul, ettekanne koos Ann Veismanniga Teivashüppest aspektini

10.04.2007 osalemine ja esinemine Emakeele Seltsi keelepäeval, ettekanne Liikumise olulisusest keeles

26.-27.04.2007 ERÜ (Eesti Rakenduslingvistika Ühingu) rakenduslingvistika konverents Keel ja leksikon, osalemine ja kutsutud esinejana ettekanne (koostöös Ann Veismanniga) Tuumsõnade skeemidest, liikumisest ja suundadest

15.-20.07.2007 osalemine ja esinemine 10. rahvusvahelisel kognitiivse keeleteaduse konverentsil (ICLC 10, Krakow, Poola), ettekanne teemasessioonil Motion, Manner, Mind koos Ann Veismanniga Motion, orientation, direction and aspect in Estonian phrasal verbs

27.–29.8.2007 osalemine ja esinemine sümpoosionil Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages II (Helsinki), ettekanne koos Liina Lindströmiga Omajakonstruktsioonist pärit perfekt eesti keeles (Is there an European possessive perfect construction in Estonian?)

29.08.-01.09.2007 osalemine ja esinemine 40. Societas Linguistica Europaea iga-aastasel konverentsil (Joensuu), ettekanne koos Liina Lindströmiga Is There a European Possessive Perfect Construction in Estonian?

16.11.2007 osalemine ja esinemine III Muutuva keele ettekandepäeval (Tallinn), korraldamine, ettekanded koos Liina Lindströmiga Kas eesti keeles on possessiivne perfekt? ja koos Ann Veismanniga Polüseemiast ja perspektiivistPresentations