Teadustöö

Lindström, L.; Tragel, I. (2010). The possessive perfect construction in Estonian . Folia Linguistica, 2, 371 – 400.
Tragel, Ilona (Toim.) (2010). Keele rajad. Pühendusteos professor Helle Metslangi 60. sünnipäevaks (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 2-2010). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2, 1
Habicht, Külli; Penjam, Pille; Tragel, Ilona (2010). Kas ‘tahtma’ tahab abiverbiks? Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2, 115 – 146.

Tragel, I., Veismann, A. (2008). Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? Keel ja Kirjandus, 7, 515 – 530.
Metslang, H.; Tragel, I.; Õim, K. (2008). Muutuva keele päev. Keel ja Kirjandus, 1-2, 135 – 137.
Metslang, Helle; Tragel, Ilona (2007). Teine muutuva keele ettekandepäev. Keel ja Kirjandus, 249 – 250.
Tragel, Ilona (2007). Modaalverbide saama/saada ja võima/voida vastandkasutus eesti ja soome keeles. M. Csepregi; V. Masonen (Toim.). Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában (331 – 338). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék, Budapest, 2004. április 4-7: Eötvös Loránd University
Pajusalu, R.; Tragel, I. (2007). Word and construction as units of categorization: the case of change predicates in Estonian . Schalley, Andrea C. and Khlentzos, Drew (Toim.). Mental States: Evolution, Function, Nature (289 – 310).John Benjamins
Lindström, L.; Tragel, I. (2007). Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal. Keel ja Kirjandus, 7, 532 – 553.
Õim, H.; Tragel, I. (2007). Teoreetilise keeleteaduse arengust mujal ja meil XXI sajandi alguses. Keel ja Kirjandus, 2, 98 – 115.

Habicht, K.; Keevallik, L.; Tragel, I. (2006). Keele muutumine kasutuskontekstis. Keel ja Kirjandus, 8, 609 – 625.
Õim, H.; Pajusalu, R.; Tragel, I. (2006). A short history of general linguistics in Estonia, slightly biased towards fred Karlsson. 87-96. Suominen, M.; Arppe, A.; Airola, A.; Heinämäki, O.; Miestamo, M.; Määttä, U.; Nie, J. (Toim.). A Man of Measure: Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday (87 – 96).Turku: The Linguistic Association of Finland
Metslang, H.; Tragel, I. (2006). Muutuva keele päev . Keel ja Kirjandus, 2, 172 – 174.
Lindström, L.; Tragel, I. (2006). Mul on saba. Adessiivsest omajakonstruktsioonist. In: Finest Linguistics. Proceedings of the Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics: May 6-7, 2004; Tallinn. (Toim.) K. Kerge, M.-M. Sepper. TLÜ, 2006, 386 – 399.
Pajusalu, R.; Tragel, I.; Veismann, A.; Vija, M. (2004). Tuumsõnade semantikat ja pragmaatikat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Tragel, I.; Kährik, K.; Õim, H. (2004). Kaheksas kognitiivse keeleteaduse maailmakonverents. Keel ja Kirjandus, 1, 71 – 74.
Tragel, I. (2004). Tuumverbi ja da-infinitiivi ühendid. In: Lauseliikmeist eesti keeles. Tartu ülikooli eesti keele õppetooli preprindid: Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetool, 2004, 75 – 85.
Tragel, I. (2003). Eesti keele tuumverbid. (Doktoritöö, Tartu Ülikool) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Tragel, I. (2003). Eesti keele seriaalkonstruktsioonist. Keel ja Kirjandus, 12, 919 – 934.
Tragel, I.; Pajusalu, R.; Veismann, A. (2002). Eesti keele põhisõnavara operaatoritest: katseid verbide ja kaassõnadega. Tähendusepüüdja. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks (312 – 328). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Tragel, I. (2002). Kognitiivsest lingvistikast. Mida kognitiivne tähendab ja mis tal keelega pistmist on? Oma Keel, 1, 5 – 11.
Tragel, I. (2002). Kognitiivne lingvistika mujal ja meil. Pajusalu, R., Tragel, I. Hennoste, T. ja Õim, H. (Toim.). Teoreetiline keeleteadus Eestis (272 – 286). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Tragel, I. (2001). Eesti saama ja võima ning soome saada ja voida. Tähendused ja vastavused kognitiivse grammatika vaatenurgast. Keel ja Kirjandus, 2, 99 – 110.
Tragel, I. (2001). On Estonian core verbs. Tragel, I. (Toim.). Papers in Estonian Cognitive Linguistics (145 – 169). Tartu: Tartu University Press
Tragel, I.; Lindström, L. (2000). Uurida suulist kõnet? Suulise kõne uurimine uuemate keeleteooriate valguses. Noored teaduses (45 – 51). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus
Tragel, I.; Õim, H.; Veismann, A. (2000). Kognitiivse keeleteaduse konverentsist ja teoreetilise keeleteaduse arengust selle taustal. Keel ja Kirjandus, 4, 260 – 268.
Tragel, I. (2000). Usage of the Verb andma ‘to give’ in the Domain of Verbal Communication. Mati Erelt (Toim.). Estonian: typological studies. IV (146 – 172). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Tragel, I. 1997. Bakalaureusetöö
Tragel, I.; Mikkilä, M. (1994). Suomen ja viron SAADA- ja VOIDA-verbien vertailua kognitiivisesta näkökulmasta. Sulkala, H.; Laanekask, H. (Toim.). Lähivertailuja 8. Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hailuodossa 7.-9.5. 1994 (114 – 123). Oulu: Oulun Ylipisto