Teadustöö


Tragel, Ilona; Habicht, Külli (2017). Saama-verb grammatilistes konstruktsioonides. Keel ja Kirjandus, 1, 22−40.

Veismann, Ann; Jürine, Anni; Pajusalu, Karl; Pajusalu, Renate; Tragel, Ilona (2017). Eesti taeva tähendused. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8 (1), 323−347. 10.12697/jeful.2017.8.1.17.

Montero-Melis, Guillermo; Eisenbeiss, Sonja; Narasimhan, Bhuvana; Ibarretxe-Antuñano, Iraide; Kita, Sotaro; Kopecka, Anetta; Lüpke, Friederike; Nikitina, Tatiana; Tragel, Ilona; Jaeger, T. Florian; Bohnemeyer, Juergen (2017). Talmy’s framing typology underpredicts nonverbal motion categorization: Insights from a large language sample and simulations. Cognitive Semantics, 3, 36−61.10.1163/23526416-00301002.

Tragel, Ilona (2017). Serial verb constructions in Estonian. In: Brian Nolan and Elke Diedrichsen (Ed.). Argument Realisation in Complex Predicates and Complex Events: Verb-verb constructions at the syntax-semantic interface (169−189). John Benjamins Publishing Company.10.1075/slcs.180.06tra.

Jürine, Anni; Leijen, Djuddah A. J.; Tragel, Ilona (2017). Tagasiside kirjutamisprotsessis. Oma Keel, 34 (1), 17-24.

Jürine, Anni; Pajusalu, Karl; Pajusalu, Renate; Tragel, Ilona; Veismann, Ann (2016). Estonian jumal ‘god’. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 9−32.10.7592/FEJF2016.64.jumal.

Tragel, Ilona, 张甜 (2016). Hiina keele piltsõnastik. Ilona Tragel, 张甜 (Toim.).  Hiina, Peking: The Commercial Press.
Tragel, Ilona, 张甜 (2016). Väike hiina – eesti piltsõnastik. Ilona Tragel, 张甜 (Toim.). . Hiina, Peking: The Commercial Press.

Habicht, Külli; Piiroja, Piret; Tragel, Ilona (2015). Eesti võtma-tuleviku lugu. Mati Erelt (Toim.). Emakeele Seltsi aastaraamat (19−50). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.10.3176/esa60.02.

Tragel, Ilona; Habicht, Külli; Piiroja, Piret (2015). Rise and fall of the TAKE-future in written Estonian. In: Brian Nolan, Gudrun Rawoens and Elke Diedrichsen (Ed.). Causation, Permission, and Transfer: argument realisation in GET, TAKE, PUT, GIVE and LET verbs (353−383). Amsterdam: John Benjamins. (Studies in Language Companion Series; 167).

Leijen, Djuddah; Jürine, Anni; Tragel, Ilona (2015). University Teachers and Students’ Perspectives on Academic Writing: a Case From a University in Estonia. EDULEARN15 Proceedings, 7768−7776.

Tragel, Ilona (2015). Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Pekingi välisõpingute ülikoolis. Oma Keel, 30, 73−78.

Habicht, Külli; Tragel, Ilona (2014). Verbiga saama väljendatud leksikaalsed kategooriad ja konstruktsioonid. Keel ja Kirjandus, 11, 826−844.

Jürine, A; Leijen, D.A.J.; Tragel, I. (2014). Akadeemiliste tekstide kirjutamine: realia et naturalia.

Jürine, A; Leijen, D.A.J.; Tragel, I (2014). Akadeemiliste tekstide kirjutamine: medicina.

Jürine, A.; Leijen, D.A.J.; Tragel, I. (2014). Akadeemiliste tekstide kirjutamine: socialia.

Jürine, A; Leijen, D.A.J; Tragel, I (2014). Akadeemiliste tekstide kirjutamine: humaniora.

Tragel, Ilona; Veismann, Ann; Piiroja, Piret (2013). Saateks erinumbrile “Teoreetilisest keeleteadusest Eestis III”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7−15.

Tragel, Ilona; Veismann, Ann; Piiroja, Piret (toimetajad) (2013). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Erinumber “Teoreetilisest keeleteadusest Eestis III”. Tartu Ülikool.

Tragel, Ilona (2012). ZUM 70. GEBURTSTAG VON HALDUR ÕIM. Linguistica Uralica, 48 (4), 310−312.

Tragel, Ilona; Habicht, Külli (2012). Grammaticalization of Estonian saama ‘to get’. Linguistics, 50 (6), 1371−1412.10.1515/ling-2012-0043.

Lindström, L.; Tragel, I. (2010). The possessive perfect construction in Estonian . Folia Linguistica, 2, 371 – 400.

Tragel, Ilona (Toim.) (2010). Keele rajad. Pühendusteos professor Helle Metslangi 60. sünnipäevaks (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 2-2010). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2, 1
Habicht, Külli; Penjam, Pille; Tragel, Ilona (2010). Kas ‘tahtma’ tahab abiverbiks? Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2, 115 – 146.

Tragel, I., Veismann, A. (2008). Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? Keel ja Kirjandus, 7, 515 – 530.

Metslang, H.; Tragel, I.; Õim, K. (2008). Muutuva keele päev. Keel ja Kirjandus, 1-2, 135 – 137.

Metslang, Helle; Tragel, Ilona (2007). Teine muutuva keele ettekandepäev. Keel ja Kirjandus, 249 – 250.

Tragel, Ilona (2007). Modaalverbide saama/saada ja võima/voida vastandkasutus eesti ja soome keeles. M. Csepregi; V. Masonen (Toim.). Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában (331 – 338). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék, Budapest, 2004. április 4-7: Eötvös Loránd University

Pajusalu, R.; Tragel, I. (2007). Word and construction as units of categorization: the case of change predicates in Estonian . Schalley, Andrea C. and Khlentzos, Drew (Toim.). Mental States: Evolution, Function, Nature (289 – 310).John Benjamins

Lindström, L.; Tragel, I. (2007). Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal. Keel ja Kirjandus, 7, 532 – 553.

Õim, H.; Tragel, I. (2007). Teoreetilise keeleteaduse arengust mujal ja meil XXI sajandi alguses. Keel ja Kirjandus, 2, 98 – 115.

Habicht, K.; Keevallik, L.; Tragel, I. (2006). Keele muutumine kasutuskontekstis. Keel ja Kirjandus, 8, 609 – 625.

Õim, H.; Pajusalu, R.; Tragel, I. (2006). A short history of general linguistics in Estonia, slightly biased towards fred Karlsson. 87-96. Suominen, M.; Arppe, A.; Airola, A.; Heinämäki, O.; Miestamo, M.; Määttä, U.; Nie, J. (Toim.). A Man of Measure: Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday (87 – 96).Turku: The Linguistic Association of Finland

Metslang, H.; Tragel, I. (2006). Muutuva keele päev . Keel ja Kirjandus, 2, 172 – 174.

Lindström, L.; Tragel, I. (2006). Mul on saba. Adessiivsest omajakonstruktsioonist. In: Finest Linguistics. Proceedings of the Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics: May 6-7, 2004; Tallinn. (Toim.) K. Kerge, M.-M. Sepper. TLÜ, 2006, 386 – 399.

Pajusalu, R.; Tragel, I.; Veismann, A.; Vija, M. (2004). Tuumsõnade semantikat ja pragmaatikat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Tragel, I.; Kährik, K.; Õim, H. (2004). Kaheksas kognitiivse keeleteaduse maailmakonverents. Keel ja Kirjandus, 1, 71 – 74.

Tragel, I. (2004). Tuumverbi ja da-infinitiivi ühendid. In: Lauseliikmeist eesti keeles. Tartu ülikooli eesti keele õppetooli preprindid: Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele õppetool, 2004, 75 – 85.

Tragel, I. (2003). Eesti keele tuumverbid. (Doktoritöö, Tartu Ülikool) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Tragel, I. (2003). Eesti keele seriaalkonstruktsioonist. Keel ja Kirjandus, 12, 919 – 934.
Tragel, I.; Pajusalu, R.; Veismann, A. (2002). Eesti keele põhisõnavara operaatoritest: katseid verbide ja kaassõnadega. Tähendusepüüdja. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks (312 – 328). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Tragel, I. (2002). Kognitiivsest lingvistikast. Mida kognitiivne tähendab ja mis tal keelega pistmist on? Oma Keel, 1, 5 – 11.

Tragel, I. (2002). Kognitiivne lingvistika mujal ja meil. Pajusalu, R., Tragel, I. Hennoste, T. ja Õim, H. (Toim.). Teoreetiline keeleteadus Eestis (272 – 286). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Tragel, I. (2001). Eesti saama ja võima ning soome saada ja voida. Tähendused ja vastavused kognitiivse grammatika vaatenurgast. Keel ja Kirjandus, 2, 99 – 110.
Tragel, I. (2001). On Estonian core verbs. Tragel, I. (Toim.). Papers in Estonian Cognitive Linguistics (145 – 169). Tartu: Tartu University Press
Tragel, I.; Lindström, L. (2000). Uurida suulist kõnet? Suulise kõne uurimine uuemate keeleteooriate valguses. Noored teaduses (45 – 51). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus
Tragel, I.; Õim, H.; Veismann, A. (2000). Kognitiivse keeleteaduse konverentsist ja teoreetilise keeleteaduse arengust selle taustal. Keel ja Kirjandus, 4, 260 – 268.
Tragel, I. (2000). Usage of the Verb andma ‘to give’ in the Domain of Verbal Communication. Mati Erelt (Toim.). Estonian: typological studies. IV (146 – 172). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
Tragel, I. 1997. Bakalaureusetöö
Tragel, I.; Mikkilä, M. (1994). Suomen ja viron SAADA- ja VOIDA-verbien vertailua kognitiivisesta näkökulmasta. Sulkala, H.; Laanekask, H. (Toim.). Lähivertailuja 8. Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hailuodossa 7.-9.5. 1994 (114 – 123). Oulu: Oulun Ylipisto