Ametialane

Haridus:
Tartu 10. Keskkool 1987
Tartu Ülikool  baccalaureus artium (soome keel ja kirjandus) 1997
Tartu Ülikool magister artium (üldkeeleteadus) 1999
Tartu Ülikool doctor philosophiae (üldkeeleteadus) 2003

Keelteoskus:
emakeel eesti keel;
teised keeled: inglise, soome, vene, prantsuse, saksa, hispaania

Teenistuskäik, sh praegune ametikoht:
1988 – 1994 Tartu Keeltekooli soome keele õpetaja
2000 – 2002 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste soome keele õpetaja
1995 – 1998 Tartu Ülikooli soome keele tõlkekursuse õpetaja (Soome haridusministeeriumi stipendium)
1997 – 1999 magistriõpe Tartu Ülikoolis
1999 – 2003 doktoriõpe Tartu Ülikoolis
2003 – 2005 teadur Tartu Ülikoolis
2004 – 2012 keelekeskuse juhataja Tartu Ülikoolis (al. sept. 2009 asendanud Tiina Kattel)
2005 – 2009  keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikooli projektijuht (TÜ, TTÜ, EKI)
2009 – 2014  keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli juhataja (TÜ, TLÜ, EKI) (08.2011-08.2013 vanemapuhkusel)
2009 – 2011 üldkeeleteaduse osakonna juhataja Tartu Ülikoolis
2008 – 2011 üldkeeleteaduse teadur Tartu Ülikoolis
2008 – 2018 üldkeeleteaduse dotsent Tartu Ülikoolis (08.2011-08.2013 vanemapuhkusel)
Peamised uurimisvaldkonnad

Kognitiivne lingvistika, grammatiseerumine, semantika

Olulisemad publikatsioonid

Tragel, Ilona; Habicht, Külli (2012). Grammaticalization of Estonian saama ‘to get’. Linguistics 50 (6), 1371-1412.

Lindström, L.; Tragel, I. (2010). The possessive perfect construction in Estonian. Folia Linguistica, 2, 371 – 400.

Saadud uurimistoetused ja lepingud (finantseerija, programm, maksumus, tähtaeg)


ETF 4405 (põhitäitja) Eesti keele põhisõnavara operaatorite analüüs. 01.01.2000 – 31.12.2003
ETF 5202 (põhitäitja) Eesti keele tüpoloogiline grammatika: süntaks. 01.01.2002 – 31.12.2005
SF 2003 (põhitäitja 1.07.2003 – 30.06.2005) Eesti kirja- ja kõnekeele ehitus ja areng 01.01.2003 – 31.12.2007
ETF 5813 (põhitäitja) Eesti keele põhisõnavara konstruktsioonid tüpoloogilises perspektiivis. 01.01.2004 – 31.12.2007
ETF 6510 (grandihoidja) Eesti keele grammatilise süsteemi muutumine ja selle põhjused: keelemuutuste analüüs kasutuskontekstis. 01.01.2005 – 31.12.2008
ETF 7464 (põhitäitja) Grammatilise isiku väljendamine eesti keeles ja sellega seotud süntaktilised protsessid 01.01.2008 – 31.12.2011
SF 2008 (põhitäitja) Keel ja tähendus: semantika ja grammatika kognitiivses perspektiivis
RP EKKM 09-162 (toetuse saaja) Konverentsisari Teoreetiline keeleteadus Eestis (III-IV) 01.01.09 – 31.12.13
2009 Tartu Ülikooli arengukava rakenduskava rahastus Akadeemilise Väljendusoskuse Keskuse (AVOK, vt http://avok.wikidot.com/) loomise ettevalmistamiseks

Muu teaduslik organisatsiooniline ja erialane tegevus (konverentside korraldamine, osavõtt toimetuskolleegiumide tööst, osalemine erinevates nõukogudes, erialastes seltsides, seadusloome, töö eksperdina jms.)


Konverentsisarja Teoreetiline keeleteadus Eestis asutamine ja konverentside (2001, 2005, 2009) korraldamine, konverentside ettekannete kogumike väljaandmine (kogumikest on saanud õppevahendid)
2004 Eesti keele olümpiaadi žürii liige
2004-2006 koolinoorte vabariikliku lingvistika olümpiaadi žürii liige, rahvusvahelise olümpiaadi vaatleja (august 2005)
2004 Katre Õimu doktoritöö „Ütluste struktuurist ja kujundisemantikast“ oponent
2006 Kadri Muischneki doktoriväitekirja „Verbi ja noomeni püsiühendid eesti keeles“ eelretsensent
2005-2008 keeleteaduse ja –tehnoloogia doktorikooli nõukogu liige
2005-2006 keelekeskuse keelelabori projekti juht
2005-2007 e-ülikooli keeleõpetajate võrgustiku juht (TÜ, TTÜ, TLÜ, EPMÜ)
2006 TÜ uue õppekorralduseeskirja väljatöötamise komisjoni liige
2006-2010 Põhjamaade keeleteaduse doktorikoolide võrgustiku NordLing ja NordLing 1.5 juhatuse liige
2007 Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EPMÜ) keelekeskuste juhatajate koostöökogu looja
2008 TÜ keelestrateegia väljatöötamise komisjoni liige
29.05-01.06.2008. a toimus Tartu Ülikoolis 160 osavõtjaga rahvusvaheline konverents Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages, mille peakorraldaja ma olin (ja kus esinesin kahe ettekandega)
2009-2011 FLEE bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni liige ja magistritööde kaitsmiskomisjoni liige (FLEE nõukogu liikmena ka doktoritööde kaitsmisnõukogu liige)
2010 Geda Paulseni (Åbo Akademi, Soome) doktoritöö „Causation and dominance: A study of Finnish causative verbs expressing social dominance“ eelretsensent
2012 konverentsi Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar and Contacts korralduskomitee ja teaduskomitee liige

Erialased ühingud


1999 – .. ICLA (Rahvusvahelise kognitiivse keeleteaduse ühingu) liige
2007 – .. Eesti kognitiivse keeleteaduse ühingu asutajaliige, juhatuse esimees
2009 –  .. SLE (Societas Linguistica Europea) – Euroopa lingvistikaühingu liige
2011 AVOKi loomine
20.-22.10.2011 Sümpoosiumi Language and Identity Symposium  (Tartus) korralduskomitee ja teadusnõukogu liige
17.11.2011-19.11.2011  Konverentsi III Soome-Eesti kognitiivse lingvistika konverents korralduskomitee liige ja teadusnõukogu liige

Õppetöö
Ained, mida viimase viie aasta jooksul olen õpetanud:
Semantika (uus 2004, kui alustasin)
Sissejuhatus üldkeeleteadusse
Keeleteaduse alused
Kognitiivse keeleteaduse seminar
Üldkeeleteaduse seminar
Tuntud keeleteadlasi ja koolkondi (uus)
Funktsionaalsed lähenemised keeleteaduses (uus)

Koostatud ekursused


Tuntud keeleteadlasi ja koolkondi (100% e)
Kursustele Keeleteaduse alused ja Sissejuhatus üldkeeleteadusse koostasin Moodle’i toetavad põhjad, sh testid, terminibaasi jm (u 40% e)
Juhendamine

Juhendatud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd
1) bakalaureusetööd
Marianne Mett 2008
Piret Piiroja 2008 (HTMi üliõpilaste teadustööde võistluse diplom)
Merike Piisang 2009
Kaisa Kesküla 2009
Laura Ojava 2009 (HTMi üliõpilaste teadustööde võistluse II preemia)
Liis Matsalu 2012
2) magistritööd
Piia Taremaa 2010
Piret Piiroja 2010
Kaisa Kesküla 2011 (HTMi üliõpilaste teadustööde võistluse III preemia)
3) doktoritööd
Pille Penjam 2007
Jane Klavan 2012

Juhendamisel  bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd
Juhendan ja kaasjuhendan kokku nelja doktoritööd

Muu õppetööga seotud tegevus
2004 Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna sisseastumiseksami komisjoni esimees
2006 TÜ uue õppekorralduseeskirja väljatöötamise komisjoni liige
2006-2008 valgevene üliõpilaste Eestis õppimise projekti (HTM ja TÜ) keeleõppe koordinaator ja programmijuht

Administratiivtöö ja muud kohustused (sh osalemine komisjonide, nõukogude jms töös)
1997 – 1998 filosoofiateaduskonna nõukogu üliõpilasliige
2004 – 2009 keelekeskuse nõukogu esimees
2004 – 2009 filosoofiateaduskonna nõukogu liige
2009 – 2011 FLEE nõukogu liige
2011- .. HTMi terminoloogia riikliku programmi juhtkomitee liige
2008 – .. TÜ teaduskooli nõukogu liige

Enesetäiendus
nov. 2004 Juhtide arendusprogramm, Inscape i baltic
08.11.2007 juhtimisseminar Efektiivne koosolek, Baltic Corporate Training OÜ
märts-aprill 2005 täiendkoolitusprogramm „Sissejuhatus e-õppesse: e-õpe mujal ja meil“ , TÜ
dets 2009 kursus ”Rhetoric focusing on Conference Presentations”, Helsinki Ülikool, Langnet (Barry Stainthorp/PiNT)
PhD Supervisor course (NordLing 1.5) University of Southern Denmark, Odense 28.-29.05.2010
02.-04.02.2012 doktoritöö juhendamise koolitus Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli juhendajatele (koolitaja Mari Karm)

Teaduse populariseerimise alane tegevus.
Artikkel Kognitiivsest lingvistikast. Mida kognitiivne tähendab ja mis tal keelega pistmist on? Oma Keel, 1, 5 – 11. (2002)

Avalikud esinemised.
ERRi keelesaade Keelekõrv 12.11.2005, 02.12.2006, 20. ja 27.10.2007, 12.07.2008